ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
view: 0 shares: