ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU : รางวัลคนดี จากกรมบัญชีกลาง

บัญชี SPU : รางวัลคนดี จากกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอทิรา โสตโยม นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
นักบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ ได้รับรางวัลคนดีบัญชีกลาง ปี 2562 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

view: 50 shares: