ผลงานและรางวัล

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อปัจจัยของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีในด้านความรู้ความสามารถของผู

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อปัจจัยของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีในด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
โดย มัยฤทธิ์ ทองส่งโสม
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 59 shares: