ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย ประภาศรี จำเนียรเวทย์
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 110 shares: