ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย อรรถพร  ตันพิพัฒน์อารีย์
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 45 shares: