ผลงานและรางวัล

ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การด้านการบัญชีที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของเสมียนการเงินกรมการเงินทหารบก

ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การด้านการบัญชีที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของเสมียนการเงินกรมการเงินทหารบก
โดย อรนุช  เจริญวงศ์วรกุล
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 48 shares: