ผลงานและรางวัล

การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร

การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร
โดย พิสมัย  ผิวอ่อน
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ
view: 75 shares: