ข่าว/กิจกรรม

ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี)
***รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ Train the trainer วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

view: 30 shares: