ข่าว/กิจกรรม

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3″

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3″

 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน “การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3″ นักวิจัยนำเสนอบทความ 253 บทความ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – บางเขน

โดยมีอาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ/ร่วมสัมมนา ในครั้งนี้

view: 24 shares: