อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

ด้วยคณะบัญชี ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อแข่งขันทักษะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพไอทีตามมาตรฐานสากลจึงอบรมเชิงปฏิบัติการ "Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate โดยใช้โปรแกรมการสอบ Microsoft Office Version 2016 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกภาคอุตสาหกรรม และความรู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางคณะฯ ประสานงานกับบริษัท ARIT และศูนย์ ICT ดำเนินการจัดอบรมในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 และวันที่ไปอบรมและแข่งขันวันเสาร์ที่ 18 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  (อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์) ผู้รับผิดชอบโครงการ