โครงการบรรยายเสริมรายวิชา ACT451 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราวัน เพชรเจริญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเข้าสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีสหกรณ์ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้นำความรู้แนวคิดและประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านบัญชีสหกรณ์มาถ่ายทอดเทคนิควิธีการและแนวทางที่จะเตรียมตัวสอบบรรจุเป็นข้าราชการ เป็นผู้ทำบัญชีสหกรณ์ จัดให้กับนักศึกษาคณะบัญชีที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาภาค 2/2559 จำนวน 100 คน จัดในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5-702 อาคาร 5 ชั้น 7 สยามบรมราชกุมารี