อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี"

กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี" คณะบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในด้านบุคลิกภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่ออาชีพและอนาคต จึงจัดให้มีความร่วมมือระหว่างคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี และสมาคมไทยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชีขึ้นในวันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 11 ชั้น 4 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม