พัฒนาบุคลากรคณะบัญชี เรื่อง "การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม"

พัฒนาบุคลากรคณะบัญชี เรื่อง "การ 
​ว​
 างระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม" 
​ ​
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดบรรยายขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้องบงกช มหาวิทยาลัยศรีปทุม