โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ รุ่นที่ 5 (อบรม 1 เดือน)

โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ (TFRS) รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
อาจารย์ 2 ท่าน (อ.สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ และผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล) เข้าอบรม