อบรม สรุป TFRS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

อบรม สรุป TFRS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ (Train the trainer return to update TFRS) เพื่อต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพฯ  อาจารย์เข้าอบรม 3 ท่าน
1. ผศ.ธาราวัน  เพชรเจริญ
2. ผศ.รองเอก  วรรณพฤกษ์
3. อ.รมิดา  คงเขตวณิช