TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบมีรายได้) ของโครงการ "TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง" จัดให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 11 ห้อง 1103 มหาวิทยาลัยศรีปทุม