การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 5

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 5 (คณะบัญชีร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) จัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และงานในอนาคต กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 3 ห้องเธียร์เตอร์