เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ" ครั้งที่ 8 จัดอบรมให้กับนักศึกษาคณะบัญชีที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาภาค 2/2559 จำนวน 100 คน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้แนวคิดและประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักกฎหมายของกรมสรรพากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดอบรมในวันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560