โครงการ Accounting game

โครงการ Accounting game เทอม 2/2559 เป็นแบบจำลองทางธุรกิจและการบูรณาการความรู้จากหลายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม และแนวทางการแข่งขันของ Accounting game ทราบถึงกระบวนการทำงานจริงในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการทำบัญชี การยื่นภาษี การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินจัดให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป