โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หัวข้อ “ภาษีอากรเพื่อผู้ประกอบการ SMEs”

โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  หัวข้อ “ภาษีอากรเพื่อผู้ประกอบการ SMEs” เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของคณะ และเปิดโอกาสให้นักบัญชีและผู้สนทั่วไป ได้มีการพบปะสังสรรค์กัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายวิชาชีพและสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรต่อไป