รู้จักคณบดี

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
(Asst.Prof. Titaporn Sincharoonsak, Ph.D.)
คณบดีคณะบัญชี
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
อีเมล์ : titaporn.si@spu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา การบริหารงานบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทหลายแห่ง  ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการ มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี  การตรวจสอบภายใน  รวมทั้งประสบการณ์การออกแบบและวางระบบบัญชี  นอกจากนี้ทำงานให้กับสมาคม และมูลนิธิในวิชาชีพ อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาบทความ   ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ประเทศอังกฤษ ในงาน  The International Conference on Business Tourism and Applied Sciences, at the University of London, London 

ประสบการณ์ทำงาน
- คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้อำนวยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
- ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอส แอ็คเค้าติ้ง จำกัด
- อนุกรรมการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ออกแบบและวางระบบบัญชี  โรงพยาบาลธนบุรี  บริษัท มาลาคี จำกัด  บริษัท พีเอ็นพี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั้น จำกัด   และบริษัท พริมา มารีน จำกัด
- ด้านตรวจสอบภายใน  บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด   กองทุนสงเคราะห์  มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   และ Da hong heng enterprise Co.Ltd.,
- ด้านสอบบัญชี  สำนักงานนายศักดิ์ เกี่ยวการค้าและเพื่อน  และ สำนักงาน นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
- วิทยากรบรรยายพิเศษ  ด้านต้นทุน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ   กระทรวงการคลัง   สำนักงานการตรวจเงินแผนดินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค   ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน   ข้าราชการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ และ คณะครู สังกัดกรุงเทพมหานคร      

ผลงาน
 (1) งานวิจัย  
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ตามระดับสภาพคล่องทางการเงิน ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ต่อกำไรที่ไม่คาดหวัง และผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนด้วยองค์ความรู้รูปแบบเว็บเชิงความหมาย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับกำไรในอนาคต และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีในการตอบสนองต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- การศึกษาการจัดทำและการนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยโดยอิงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 (2) บทความ 
- การทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
- การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัฒน์
- คุณภาพของกำไรในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- บัญชีใครว่าไม่สำคัญ
- ปัญหาของการทุจริตและแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในต่อสินทรัพย์
(3) ตำรา
     การบัญชีต้นทุน และ การบัญชีการเงิน

 ความเชี่ยวชาญ
      ด้านการบัญชีต้นทุน
      ด้านการออกแบบและวางระบบบัญชี
      ด้านการตรวจสอบภายใน
      วิจัยด้านการบัญชีและบริหาร

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Accounting)                                           Ramkhamhaeng University
M.ฺฺB.A. (Accounting)                                          Sripatum University
M.B.A. (International Business Management)                   Stamford International University
B.B.A. (Accounting)                                           Krirk University