การบริหารคณะ

UploadImage         สารจากคณบดี

 “ในโลกของการแข่งขันอย่างเสรี จะเรียนวิชาชีพอะไรต้องคำนึงว่าตัวของเราจะไปอยู่ที่ไหนและอยู่อย่างไร”นักบัญชีที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้อง เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ และมีความรู้เรื่องบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งหลักสูตรของเราตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมบรรลุเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตคุณภาพให้มีงานทำภายใน 120 วัน หลังสำเร็จการศึกษา…และเป้าหมายต่อไปคือ ภายในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตของคณะบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จะต้องได้งานทำในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทมหาชน

ปรัชญา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีปรัชญาที่จะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพ โดยคณะฯ มีความเชื่อว่า “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีมืออาชีพ คือทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”

พันธกิจ
    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพการบัญชีในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐกิจและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ในวิชาชีพการบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
    เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
    เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ปณิธาน
    คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีปณิธานในการที่จะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาการ มีทักษะด้านการปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้และสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความเชื่อมั่น มีจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแน่วแน่ ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเพื่อให้เป็นคณะบัญชีที่เป็นที่นิยมของผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการปลูกฝังและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    
วิสัยทัศน์
    คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นคณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ เป็นอันดับหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย