SPU News

"วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม" 1ใน72 หน่วยงาน 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยการนำทัพของ รมต.คมนาคม

ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #72 “Update สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล”

iQA at British College SPU! รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน ZOOM ONLINE

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ดูทั้งหมด

ผลงานและรางวัล

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

UploadImage
UploadImage
UploadImage

Gallery

SPU Commencement 63

SPU NEWS

More

ศิษย์เก่า