ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering)
University of Florida, USA.

ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering)
University of Florida, USA.

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: กศ.ม. (การวัดผลการ ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี: คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: บธ.ม. (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: กศ.ม. (การวัดผลการ ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี: คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ / ผู้สอน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ed.D.(Administrative and Policy Studies)
University of Pittsburgh, U.S.A

ปริญญาโท: M.S. (Business Education)
New Hampshire College, U.S.A.

ปริญญาตรี: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
ผู้สอน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: M.S.(Computer Science)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: บธ.ม. (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ณัชนรี นุชนิยม
อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / อาจารย์ร่วมสอน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ

คุณเจนจีรา บูรพามงคลชัย
รักษาการผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: (บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม