เริ่มคิดแบบเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเรียน By... ผศ.ดร.เกรียงไกร

เริ่มคิดแบบเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเรียน!
ที่ SPU เรามีหลักสูตรการเรียนที่ทำให้เริ่มคิดแบบเจ้าของธุรกิจ
ผ่านกระบวนการเรียนแบบนักธุรกิจของ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

By... ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
(คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

-------------------------------------------


เรียนที่ SPU เป็นยังไง?
หลักสูตรของเราออกแบบให้ผู้เรียนเน้นลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ Design Thinking เน้นการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเตรียมความพร้อมให้น้องๆ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือได้ทำในสิ่งที่คนสนใจ

 

ลักสูตรนี้เน้นอะไร?

หลักสูตรของเราให้น้องๆ สามารณ์เลือกเรียนเองได้จากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา DIY ได้ตามความสนใจ โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยแนะน่าอย่างใกส้ชิดวิชาพื้นฐานจะเป็นวิชาที่กันสมัย เน้นความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีออาชีพ การบริหารอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของบริษัทชั้นนำ เพราะมีการออกแบบร่วมกัน โดยใช้โจทย์จริงของบริษัท ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็นนักนวัตกรที่มีคุณภาพครับ

 
 

สร้างวิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจได้จริงหรอ?

ในหลักสูตรของเราจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning by Doing คือมีเวทีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ทดลอง วิเคราะห์ และขายจริง ซึ่งระหว่างภาคการศึกษาจะมีชั่วโมง Coaching ให้ผู้เรียนพบโค้ชในแต่ละด้าน เพื่อรับคำแนะนำและมีชั่วโมง Project Based ที่เป็นเวทีให้นำเสนอแลกเปลี่ยน กันระหว่างรุ่น ทำให้ได้รับฟังข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องปิดท้ายด้วย Final Project ในทุกภาคการศึกษาที่จะมี เจ้าของธุรกิจ Startup หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินมาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ในการต่อยอดต่อไปเป็นการปูพื้นฐาน ลงมือทำ ความคิดและกระบวนการ  ในการสร้างธุรกิจของจริง

 

วิชาเรียนที่สร้างตัวตนแบบนักธุรกิจ?

Learning Outcome ของภาคการศึกษาเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ค่อยๆ ต่อเป็นภาพใหญ่ตามความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล โดยในห้องเรียนจะเน้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนและอาจารย์ อำนวยการเรียนรู้สร้างการเรียนรู้ด้วยกันในรูปแบบ Activity Based, Game Based และ Project Based บอกจากในห้องเรียนผู้เรียนยังได้เรียนรู้ ณ สถานประกอบการต่างๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ อีกทั้งได้เข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับ
 

โค้ชของเราจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
- ส่วนที่ 1 คือ โค้ชในหลักสูตร แบ่งตามความเป็นมืออาชีพในแต่ละด้าน เช่น ด้านการออกแบบ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะมีโค้ชประจำทีมในการให้คำปรึกษาควบคู่กับโค้ชภายนอก
- ส่วนที่ 2 คือ โค้ชจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรสหวิทยาการฯ เปิดกว้างให้ผู้เรียนเลือกทำ Project ได้ตามความสนใจ โดยหลักสูตรจะเชิญโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มาให้คำปรึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นเชิงลึกเฉพาะด้านมากขึ้น
- ส่วนที่ 3 คือ โค้ชจากภายนอก ส่วนนี้จะมีทั้งเจ้าของธุรกิจผู้บริหารหน่วยงานทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ที่หลักสูตรได้ทำความร่วมมือกัน เพื่อต่อยอด Project ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มให้สามารถ Scale up เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆ หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรชั้นนำต่อไป

 

เรียนจบเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงไหม?
เด็กสหวิทยาการรุ่นที่ 1 หลายคน เรียนจบไปเปิดธุรกิจของตนเอง หลายคนไปทำงานในบริษัทที่ตนเองสนใจ เพราะหลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานความเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจตนเอง หรือทำงานในบริษัทต่างๆ ครับ

 

คณะนี้มีงานรองรับมากแค่ไหน?
     หลักสูตรสหวิทยาการฯ ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางหลักที่สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ต้องการตัวแน่นอนครับ โดยผมได้หารือและเก็บข้อมูลพบว่า เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่สามารถทำงานได้หลากหลาย Multitask และมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ผมจึงเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีงานทำแน่นอน 100% ครับ