หลักสูตร/สาขา

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)

มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว
Final Project (Summative Assessment)
Knowledge beyond textbook


ตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอน .... อ่านต่อ
Download Brochure

คณาจารย์คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1198 , 3071
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1356 , 3070
โทร : 3070

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

ชื่อหลักสูตร (Program Title)
ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Innovations in Learning and Teaching

ชื่อปริญญา (Degree)
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of  Education (Innovations in Learning and Teaching)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Innovations in Learning and Teaching) 

ระยะเวลาเรียน 1 ปีการศึกษา
One year program

รายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา (Program Components)
 
โครงสร้างหลักสูตร
(Program Structure)
แผน ก แบบ ก 2 (จำนวนหน่วยกิต)
Plan A (Number of Credits)
แผน ข (จำนวนหน่วยกิต)
Plan B (Number of Credits)
วิชาบังคับ (Compulsory Courses) 18 18
วิชาเลือก (Elective Courses)
6 12
สารนิพนธ์ (Thematic Paper)
- 6
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
12 -
รวม (Total) 36 36


หมวดวิชาบังคับ (18 หน่วยกิต) / Compulsory Courses (18 Credits)
เทคนิคการสอนและจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล(Teaching Techniques and Learning Management in Digital Age) 3 (3-0-9)
การคิดเชิงออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา (Design Thinking and Creating Education Innovation)  3 (3-0-9)
การวิจัยเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (Research for Education Innovation)  3 (3-0-9)
การสร้างสรรค์หลักสูตรแนวใหม่ (Creating Modern Curriculum) 3 (3-0-9)
นวัตกรรมการวัดผลการเรียนรู้ (Innovations in Learning Measurement) 3 (3-0-9)
*นวัตกรรมการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Innovations in Science and Mathematics Teaching) 3 (3-0-9)
*นวัตกรรมการสอนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Innovations in Humanites and Social Science Teaching)  3 (3-0-9)
*นวัตกรรมการสอนกลุ่มภาษา (Innovations in Language Teaching) 3 (3-0-9)
* เลือกเพียง 1 รายวิชา
 
หมวดวิชาเลือก (12  หน่วยกิต) / Elective Courses (12 Credits)
ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Challenges of Transformative Education)   3 (3-0-9)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง (Intended Learning Outcomes) 3 (3-0-9)
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Creating an Effective Learning Environment) 3 (3-0-9)
การบริหารโครงการที่ประสบความสําเร็จ (Successful Project Management)  3 (3-0-9)
นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ (Innovations in Modern Education) 3 (3-0-9)
หัวข้อพิเศษ (Special Topics) 3 (3-0-9)
 
หมวดอื่น ๆ / Other Courses
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Written Comprehensive Examination) ไม่นับหน่วยกิต (non-credit)
การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral Comprehensive Examination) ไม่นับหน่วยกิต (non-credit)
สารนิพนธ์ (Thematic Paper) 6 หน่วยกิต (6  Credits)
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต (12 Credits)
 

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

- ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ครูในสถานศึกษา
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
- ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรทางการศึกษา และหน่วยงานพัฒนาการศึกษา
- นักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- วิทยากรกระบวนการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัย
- นักวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษา
- นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)

มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว
Final Project (Summative Assessment)
Knowledge beyond textbook


ตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอน .... อ่านต่อ
Download Brochure


View 38462