นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)

มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว

Final Project (Summative Assessment)
Knowledge beyond textbook

ตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่
 
Active Learning Site Visit
UploadImage UploadImage
   
Innovations Design Curriculum Design
UploadImage UploadImage
   
Discussesion Experimental Learning
UploadImage UploadImage