คุณปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

คุณปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์ (นัท)

ครูสอนวิชาสังคม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
 

สารนิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง" 

เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

view: 0 shares: