คุณนิสากร เนตรเพ็ง

คุณนิสากร เนตรเพ็ง (ไอซ์)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

สารนิพนธ์เรื่อง "การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"  
เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

view: 0 shares: