คุณบุญลัดดา ปริสุทธ

คุณบุญลัดดา ปริสุทธ (โบว์)

ครูสอนประวัติศาสตร์โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

สารนิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร" 

เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

view: 0 shares: