ว่าที่ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช

ว่าที่ร้อยตรี ธนกรณ์ ชัยธวัช (กรณ์)

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนา SOFT SKILLS ในการทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” 

เผยแพร่: วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

view: 0 shares: