คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ (บอม)

นักลงทุน
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาความพอใจในชีวิตโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาสำหรับสมาชิกธนาคารเวลา” 

เผยแพร่: วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565 

view: 0 shares: