คุณนรเชษฐ์ กระดังงา

คุณนรเชษฐ์ กระดังงา (พีม)

งานเวชนิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก” 

เผยแพร่: วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 39 ฉบับที่ 105
มกราคม - มิถุนายน 2565 

view: 0 shares: