คุณภาณุมาศ วิสียา

คุณภาณุมาศ วิสียา ( วิเวียน )

ครูสอนภาษาจีน
 

สารนิพนธ์เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น" 

เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

view: 0 shares: