คุณธนัทพัชร์ อยู่โต

คุณธนัทพัชร์ อยู่โต (ต้น)

องค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

สารนิพนธ์เรื่อง "การพัฒนานิทานแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี" 

เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

view: 0 shares: