คุณชนาธิป ประสาร

คุณชนาธิป ประสาร (คิว)
ข้าราชการครู สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาการเขียนตัวอักษรจีน ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาจีนแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”  

เผยแพร่: วารสาร Journal of Management , Business, and Economics ( IJMBE). Vol 9, No 1 , January- April,2022.
Graduate College of Management,Sripatum University,Bangkok,Thailand

view: 0 shares: