พระมหาวรุธ สันราษฎร์ (หลวงพี่วรุธ)

พระมหาวรุธ สันราษฎร์ (หลวงพี่วรุธ)
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

 

สารนิพนธ์เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ"   

เผยแพร่: งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 
(SPUCON2021)

view: 0 shares: