คุณอัมพร พริกนุช

คุณอัมพร  พริกนุช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ความประทับใจในรั้ว SPU
ความประทับใจมากที่สุดต้องยกให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรค่ะ นอกจากท่านจะเป็นผู้สอนให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ท่านยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเรียน งานวิจัย และเป็นครวบครัวเล็กๆ อีกหนึ่งครอบครัวที่ทำให้พวกเรามีความสุขในทุกเวลาที่เข้าเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ  อาจารย์ทุกท่านมีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พวกเราได้เรียนกับตัวจริง และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกสถานที่   
จึงทำให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน 
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่ยังมีความสงสัยว่า หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คนที่จะเรียนได้ต้องประกอบอาชีพครู อาจารย์ เท่านั้นรึป่าวตอบได้เลยค่ะ ทุกอาชีพสามารถเรียนได้ค่ะ เพราะหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปบูรณาการร่วมกับการทำงานได้กับทุกๆอาชีพค่ะ
view: 0 shares: