คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

ผู้ก่อตั้งเพจ Toolmorrow 

https://toolmorrow.com

Social and Behavior Change Communicationlab
เริ่มต้นจากการวิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือ ออกแบบกิจกรรมเพื่อทำลายความเชื่อผิด ๆ
และปรับความคิด "ชุดใหม่" อย่างมีมติผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น

 
view: 0 shares: