ข่าว/กิจกรรม

โครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ
"การพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2564"
29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
 
ประเภทของนวัตกรรม
  • Idea – แนวคิดใหม่ สร้างสรรค์
  • Process – กระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
  • Service – การบริการรูปแบบใหม่ ที่ตรงความต้องการผู้รับบริการ
  • Product – สื่อ /ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบสนองผู้ใช้

คุณสมบัติ
  • ผู้ประกวดต้องเป็นครู ในสถานศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ
  • ส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และทีม

รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ - เงินสด จำนวน 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินสด จำนวน 6,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินสด จำนวน 4,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) - เงินสด จำนวน 1,000 บาท 
 
แนวทางการพิจารณา
ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้ประกวดต้องเป็นครู ในสถานศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยื่นผลงานผ่านต้นสังกัด โดยให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานเสนอเข้าประกวด (ส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และทีม)
3. เป็นผลงานใหม่ที่เกิดจากผู้ประกวดเป็นเจ้าของผลงาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดไฟล์โปสเตอร์ขนาดโปสเตอร์ (Poster) 1920 × 1200 px (ไม่เกิน 2 หน้า) พร้อมคลิปวีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) /สื่อออนไลน์ ด้วยการใส่ QR CODE ในโปสเตอร์

จัดการประกวด ด้วยการนำเสนอออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 
 
- ลงทะเบียนที่นี่ -

เกณฑ์การพิจารณา
____________________

สอบถามเพิ่มเติม e-mail: siti@spu.ac.th หรือ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์  โทร 084-1024148
 
UploadImage
view: 239 shares: