ข่าว/กิจกรรม

โครงการการพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ
"การพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2564"
29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
 
ประเภทของนวัตกรรม
  • Idea – แนวคิดใหม่ สร้างสรรค์
  • Process – กระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
  • Service – การบริการรูปแบบใหม่ ที่ตรงความต้องการผู้รับบริการ
  • Product – สื่อ /ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบสนองผู้ใช้

คุณสมบัติ
  • ผู้ประกวดต้องเป็นครู ในสถานศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ
  • ส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และทีม

รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ - เงินสด จำนวน 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินสด จำนวน 6,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินสด จำนวน 4,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) - เงินสด จำนวน 1,000 บาท 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 กรกฎาคม 2564
 
____________________
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: siti@spu.ac.th หรือ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์  โทร 084-1024148
 
UploadImage
view: 17 shares: