ผลงานและรางวัล

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

นายคิดลึก สังข์สาลี นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน (ระดับปริญญาโท) 
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำด้วยวิธีสมาสแบบมีสนธิ โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการประชุมวิชาการ "การวิจัยระบบการศึกษาไทย" ครั้งที่ 4 วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
view: 24 shares: