ผลงานและรางวัล

รางวัล Popular Vote และรางวัลชม "ประเภทคลิปวิดีโอ"

นักศึกษาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คว้า 2 รางวัล  รางวัล Popular Vote และรางวัลชม
ประเภทคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2563 
view: 29 shares: