ผลงานและรางวัล

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563"

นักศึกษาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม "ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม" และร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวด
Viral Clip "Save River คืนน้ำใส ให้แม่น้ำ คู คลอง" คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและลงมือปฎิบัติ
ตอบโจทย์ตามศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok
view: 42 shares: