ข่าว/กิจกรรม

เทิดทูนบูชาครูนำความรู้สู่นวัตกรรม 2563

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ขึ้น พร้อมด้วยการจัดทำพานไหว้ครูที่เน้นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ได้อย่างน่าประทับใจ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และในปีนี้ได้ทำการจัดพิธีไหว้ครูแยกคณะ เนื่องจากสถาการณ์ COVID-19
 
UploadImage

สำหรับการจัดกิจกรรมไหว้ครู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรักของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการขอขมาลาโทษ หากลูกศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม อีกทั้งยังเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
 
view: 14 shares: