ข่าว/กิจกรรม

SITI SPU MOU 18 สถานศึกษา

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ 18 สถานศึกษา

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ 18 สถานศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการ/ผู้แทน จาก 18 สถานศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีดังกล่าว ด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)

โดยมุ่งหวังเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันทางวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน โดยจะมีการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียนและนักศึกษาคณะสหวทยาการ เทคโนโลยและนวตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งยังมีการจัดโควต้าให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าร่วมดังต่อไปนี้

1.ทุนส่วนลดค่าลงทะเบียน 50,000 บาท และทุนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 100,000 บาทเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสหวิทยาการฯ

2.ให้นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. เข้าน่วมกิจกรรม ITI One day Camp ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.ให้นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ร่วมกิจกรรม 3 ด้านชิงทุนส่วนลดค่าลงทะเบียน 50% เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสหวิทยาการฯ


 
view: 117 shares: