ข่าว/กิจกรรม

M.ED. Talk

UploadImage

#M.Ed.Talk

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Graphic Recording and  Motivation"
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรโดย ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล

จัดโดย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 02 579 111 ต่อ 3070     
www.spu.ac.th/fac/SITI
view: 104 shares: