ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Workshop นวัตกรรมสำหรับองค์กร@SPU

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop นวัตกรรมกสำหรับองค์กร@SPU โดยเป็นกิจกรรมการออกแบบแนวคิดเชิงวัตกรรม ผ่านกระบวณการของ Design Thinking ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย ทองแก้ว และ ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำกิจกรรมออกแบบแนวคิดนวัตกรรมที่จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กรของตนได้อย่างน่าสนใจ 
view: 37 shares: