ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Workshop "Innovative Teaching นวัตกรรมการสอนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ"

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผุ้อำนวยการหลักสูตร ได้จัดกิจกรรม Workshop "นวัตกรรมการสอนเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ" สำหรับครูในสังกัดต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนมาจัดกิจกรรมและแนะแนวทางการเตรียมผลงานเพื่อขอยื่นวิทยฐานะ 
view: 61 shares: