ข่าว/กิจกรรม

English Club พี่สอนน้อง SITI X Bangbua School

     ผ่านไปอีกกิจกรรมฝึกฝนทักษะให้ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน กับกิจกรรม "English Club พี่สอนน้อง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกประสบการณ์การเป็น "พี่เลี้ยง" สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โดยมี "ทีมโค้ช" คอยให้คำแนะนำและอำนวยการการจัดกิจกรรม ภายในกิจกรรมน้องๆนักเรียนได้ฝึกทักษะ การเขียน การอ่าน การฟังและการพูด ผ่านการใช้สื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ของทั้ง 2 วิชา ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนทำให้น้องๆนักเรียนได้ฝึกภาษารวมทั้งได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ Briefing room ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 49 shares: