ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันแรกพบคณะ" ปีการศึกษา 2562

        ผ่านไปอีกกิจกรรมที่สร้างความความประทับใจก่อนการใช้ชีวิตใน "ศรีปทุม" สำหรับ SITFreshmen ในงาน"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันแรกพบคณะ" ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้น้องใหม่ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัย จากนั้นได้มีการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ซึ่งได้ให้แง่คิดในการอยู่ร่วมกันที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจและยอมรับ "ความแตกต่าง" ของเพื่อนๆ แต่ละคน เพราะแต่ละคนล้วนมีพื้นฐาน ความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกคนสามารถ "เป็นที่หนึ่งได้...ในแบบของตนเอง" เมื่อเข้ามาเรียนที่คณะสหวิทยาการฯ
        จากนั้น ได้มี "พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์" ซึ่งรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 ได้จัดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้ อวยพรและผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงถึงความอ่อนน้อมในสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
view: 44 shares: